Τα στάδια ανάπτυξης λόγου και συμπεριφοράς του νευροτυπικού παιδιού.

Ανάπτυξης του Λόγου και της Συμπεριφοράς του Νευροτυπικού Παιδιού

Ηλικία 0-6 μηνών

  •   Τρομάζει με ήχους
  •  Αναγνωρίζει ήχους
 •  Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι
 •  Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
 •  Συχνά ψιθυρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους
 •  Μιμείται ήχους
 •  Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες
 •  Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες
 •  Χαμογελάει όταν του μιλάνε
 •  Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει
 • Ποικίλλει σε ύψος και ένταση η φωνή του

Ηλικία 7-12 μηνών

 •  Καταλαβαίνει το ναι και το όχι
 •  Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους
 •  Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός)
 •  Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει
 •  Μιμείται μερικούς ήχους και μελωδίες των ενηλίκων
 • Χρησιμοποιεί ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή
 • Ακούει όταν του μιλάς
 • Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα
 • Παράγει μίας ή περισσότερες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων
 • Κατανοεί απλές εντολές

Ηλικία 13-18 μηνών

 •   Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων.
 •   Χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί).
 •   Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα.
 •   Ακολουθεί απλές εντολές.
 •   Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος.
 •   Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις(κυρίως ουσιαστικά)
 •   Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.
 •   Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί.

Ηλικία 19-24 μηνών

 •   Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς).
 •   Είναι 25-50% κατανοητό στους ξένους.
 •   Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.
 •   Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες.
 •   Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις.
 •   Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;».
 •   Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες.
 •   Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.
 •   Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα.
 •   Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις.
 •   Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων.

Ηλικία 2-3 ετών

 •   Ο λόγος είναι καταληπτός 50-75%.
 •   Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο.
 •   Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά».
 •   Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα.(πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά).
 •   Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους.
 •   Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις.
 •  Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις.
 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς.
 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων, με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις , άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ως 900 ή περισσότερων λέξεων.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).
 • Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη.
 • Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που του λέγονται.
 • Μιλάει με δυνατή φωνή.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.
 • Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση
 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα.
 • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»
 • Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και προστακτική.

Ηλικία 3-4 ετών

 •   Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων.
 •   Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες(σταματάω-ξεκινάω, μέσα-πάνω, μικρό-μεγάλο)
 •   Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη.
 •   Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις(ποιος, τι, πού, γιατί)
 •   Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις.
 •   Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα.
 •   Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.
 •   Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους.
 •   Χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες και παρατηρεί.
 •   Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά.
 •   Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.
 •   Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεων.
 •   Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεων.
 •   Ο λόγος είναι 80% καταληπτός.
 •   Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν.
 •   Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις.
 •   Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 •   Συμμετέχει σε συζητήσεις.
 •   Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου.

Ηλικία 4-5 ετών

 •   Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών ως το 3.
 •   Αναγνωρίζει 1 ως 3 χρώματα.
 •   Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.
 •   Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων.
 •   Μετράει ως το 10 μηχανικά.
 •   Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
 •   Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.
 •   Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.
 •   Ρωτά για ορισμούς λέξεων.
 •   Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου.
 •   Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων.
 •   Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.
 •   Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων.
 •   Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.
 •   Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κλπ.
 •   Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.
 •   Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.
 •   Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις.

Ηλικία 5-6 ετών

 •   Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.
 •   Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.
 •   Κάνει ερωτήσεις με το «πώς».
 •   Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;».
 •   Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.
 •   Χρησιμοποιεί συνδέσμους.
 •   Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις.
 •   Ονομάζει τα αντίθετα.
 •   Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.
 •   Μετρά ως το 30 μηχανικά.
 •   Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
 •   Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.
 •   Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία.
 •   Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια.
 •   Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά.
 • Ηλικία 6-7 ετών
 •  Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα.
 •  Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.
 •  Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».
 •  Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.
 •  Απασχολείται με συζητήσεις.
 •  Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου.
 •  Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου
 •  Απαγγέλει το αλφάβητο.
 • Μετρά ως το 100 μηχανικά.
 • Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.

(Kenneth Shipley 1998: Assessment in Speech Language Pathology)

 

Μπέλλα Σταυρούλα

Λογοθεραπεύτρια

http://www.therapeialogou.blogspot.gr/

Leave a comment